نشانه گنج


نشانه گنج

افراد زیادی در جهان هستند که گنج یابی را به یک سرگرمی تبدیل کرده اند علاوه بر کسانی که این سرگرمی را دارندتولیداتی مانند مستند گنج میتواند توجه مردم را به خود جلب کند.

قبل از بررسی نحوه یافتن گنج ، برای افراد مفید است که قوانین رسمی را بدانند به عبارت دیگر ، آگاهی از مقررات و محدودیتهای رسمی هر منطقه گنج یابی و اطلاع افراد مجاز قبل از گنج یابی بسیار مهم است

بحث در مورد نحوه پیدا شدن گنج بسیار گسترده است زیرا روش یافتن گنج با توجه به متغیرهای مختلف مانند جغرافیا ، ساختار خاک ، ویژگیها و دید قابل تغییر است.